Bộ môn nghiên cứu

Bộ môn Canh tác

Bộ môn Canh tác (Agronomy Division)

Chức năng
Bộ môn canh tác có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về kỹ thuật canh tác về cây lư­ơng thực và cây thực phẩm.

Nhiệm vụ
- Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật thâm canh tổng hợp đối với cây lương thực và cây thực phẩm.
- Xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác đối với một số giống cây trồng mới ở các vùng sinh thái.
- Thử nghiệm các tiến bộ kỹ thuật mới (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật...)
- Tham gia đào tạo nguồn nhân lực và thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực có liên quan.
- Tham gia chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

Lãnh đạo đơn vị
Trưởng bộ môn: TS. Dương Xuân Tú

Phó trưởng Bộ môn: ThS. Nguyễn Thị Anh

Địa chỉ liên hệ
+ Địa chỉ : Gia Lộc – Hải Dương
+ Điện thoại: 0220 3716390
+ Fax: 0220 3716385
+ Email: thehieufcri@gmail.com