Bộ môn nghiên cứu

Bộ môn Cây thực phẩm

Bộ môn Cây thực phẩm (Horticulture Division)

Chức năng
Bộ môn Cây thực phẩm có chức năng Nghiên cứu khoa học về cây rau, tham gia nghiên cứu khoa học về cây ăn quả, và chuyển giao công nghệ về cây rau, cây ăn quả cho vùng đồng bằng sông Hồng và các địa phương có điều kiện tương tự.

Nhiệm vụ
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực cây rau.
- Nghiên cứu chọn tạo, nhân giống, các biện pháp kỹ thuật canh tác và quy trình công nghệ phát triển cây rau.
- Tham gia nghiên cứu chọn tạo, nhân giống, các biện pháp kỹ thuật canh tác, và quy trình công nghệ phát triển cây ăn quả.
- Tham gia tư vấn, đào tạo nguồn nhân lực và thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực cây rau, quả.
- Duy trì giống gốc, giống tác giả và tham gia chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về cây rau, quả chủ yếu cho đồng bằng sông Hồng.

Lãnh đạo đơn vị
Phó Viện trưởng kiêm Trưởng Bộ môn: TS. Đoàn Xuân Cảnh
 Phó trưởng Bộ môn: ThS. Nguyễn Đình Thiều

Địa chỉ liên hệ
+ Địa chỉ: Gia Lộc – Hải Dương
+ Điện thoại: 0220 3716392 và 0220 3716386
+ Fax: 0220 3716385
+ Email: canh_rq@yahoo.com.vn