Bộ môn nghiên cứu

Bộ môn Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học (Plant Biotechnology Division)

Chức năng
Bộ môn Công nghệ sinh học có chức năng Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong công tác chọn tạo và nhân giống cây lư­ơng thực, cây thực phẩm.

Nhiệm vụ
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong công tác chọn tạo giống cây lư­ơng thực và cây thực phẩm.
- Nghiên cứu ứng dụng những thành tựu của công nghệ sinh học trong công tác nhân giống và duy trì một số giống cây lương thực, cây thực phẩm.
- Tư vấn, đào tạo nguồn nhân lực và thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ sinh học.
- Tham gia chuyển giao khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học.

Lãnh đạo đơn vị
Trưởng Bộ môn: TS. Phạm Thiên Thành       

Phó trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Văn Khởi

Địa chỉ liên hệ
+ Địa chỉ: Gia Lộc - Hải Dương
+ Điện thoại: 0220 3716570
+ Fax: 0220 3716385
+ Email: thanhpttm@gmail.com