Danh bạ điện thoại

Bộ môn Công nghệ sinh học, Sinh lý sinh hóa và Công nghệ sau thu hoạch

TT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT cơ quan

Email

1

 Phạm Thiên Thành

 Phó Trưởng ,Phụ trách 

0220.3716570

 thanhpttm@yahoo.com

 thanhpttm@gmail.com

2 Nguyễn Đăng Minh Chánh Phó trưởng BM 0243.8617167 ndmchanh75@gmail.com 

3

 Phạm Thị Hiệp

NCV

0220.3716570

 phamthihiep5277@yahoo.com

4

 Vũ Thị Phương

NCV

0220.3716570

 vuphuong311095@gmail.com

5

 Tăng Thị Diệp

NCV

0220.3716570

 diepvclt@gmail.com

6

 Lê Thị Thanh

NCV

0220.3716570

 lethanhbio249@gmail.com

7

 Đỗ Thị Thanh Thanh

NCV

0220.3716570

 thanhthanhfcri@gmail.com

8

 Tống Thị Huyền

NCV

0220.3716570

 tonghuyen_nni@ yahoo.com

9

 Nguyễn Thế Dương

NCV

0220.3716570

 duongnt_bio@yahoo.com

10

 Nguyễn Thị Hường

NCV

0220.3716570

 nguyenthihuongvclt@gmail.com

11   Lê Thị Thu Trang NCV 0220.3716570   letrang95hd@gmail.com
12 Nguyễn Phương Nga NCV 0220.3716570  
13 Nguyễn Đình Cấp NCVC 0220.3716389 nguyendinhcap1960@yahoo.com.vn
14 Nguyễn Thị Tâm NCV

0220.3716389

 
15 Nguyễn Quang Vụ NCV 0220.3716389  
16 Đỗ Thị Bình Minh NCV 0220.3716389  
17 Nguyễn Thị Lan Anh NCV 0243.8617167  
18 Nguyễn Thị Thu Trang NCV 0243.8617167  
19 Nguyễn Thị Nga NCV 0243.8617167  
20 Nguyễn Quang Thịnh NCVC 0220.3716570 quangthinhsst@yahoo.com