Bộ môn nghiên cứu

Bộ môn Sinh lý Sinh hoá và CLNS

Bộ môn Sinh lý Sinh hoá và CLNS (Plant Physiology, Biochemistry and Product Quality)

Chức năng
Bộ môn Sinh lý Sinh hoá và chất lượng nông sản (CLNS) có chức năng Nghiên cứu về sinh lý, sinh hoá, chất lượng, kiểm nghiệm đối với một số giống cây lương thực, cây thực phẩm và nông sản thuộc lĩnh vực được giao.

Nhiệm vụ
- Nghiên cứu sinh lý, sinh hoá đối với một số giống cây lương thực và cây thực phẩm phục vụ cho công tác chọn tạo giống và xây dựng các biện pháp kỹ thuật thâm canh.
- Nghiên cứu khả năng chống chịu với điều kiện bất thuận của những giống cây trồng mới do Viện tạo ra.
- Phân tích, đánh giá chất lượng nông sản của những giống cây trồng mới do Viện tạo ra.
- Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao các giải pháp công nghệ sau thu hoạch nhằm nâng cao chất lượng nông sản.
- Thực hiện nhiệm vụ kiểm định, đánh giá chất lượng lương thực và thực phẩm.
- Tham gia chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

Lãnh đạo đơn vị

Phó trưởng Phụ trách Bộ môn: TS. Nguyễn Đăng Minh Chánh

Phó trưởng Bộ môn: Ths. Nguyễn Đình Cấp

 

Địa chỉ liên hệ
+ Địa chỉ: Gia Lộc – Hải Dương
+ Điện thoại: 0220 3716389/0243 8617167
+ Fax: 0220 3716385
+ Email: ndmchanh75@gmail.com