Cơ cấu tổ chức

Bộ môn Công nghệ sinh học

31/10/2013 2512 0 0 0

Bộ môn Công nghệ sinh học

Bộ môn Công nghệ sinh học có chức năng Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong công tác chọn tạo và nhân giống cây lư­ơng thực, cây thực phẩm...

Bộ môn Canh tác

31/10/2013 2534 0 0 0

Bộ môn Canh tác

Bộ môn canh tác có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về kỹ thuật canh tác về cây lư­ơng thực và cây thực phẩm...

Bộ môn sinh lý sinh hóa và chất lượng nông sản

21/01/2015 1918 0 0 0

Bộ môn sinh lý sinh hóa và chất lượng nông sản

Bộ môn Sinh lý Sinh hoá và chất lượng nông sản (CLNS) có chức năng Nghiên cứu về sinh lý, sinh hoá, chất lượng, kiểm nghiệm đối với một số giống cây lương thực, cây thực phẩm và nông sản thuộc lĩnh vực được giao.

Bộ môn Cây thực phẩm

31/10/2013 2774 0 0 0

Bộ môn Cây thực phẩm

Bộ môn Cây thực phẩm có chức năng Nghiên cứu khoa học về cây rau, tham gia nghiên cứu khoa học về cây ăn quả, và chuyển giao công nghệ về cây rau, cây ăn quả cho vùng đồng bằng sông Hồng và các địa phương có điều kiện...

Bộ môn Bảo vệ thực vật

23/07/2014 1782 0 0 0

Bộ môn Bảo vệ thực vật

Bộ môn Bảo vệ thực vật có chức năng nghiên cứu khả năng chống chịu sâu bệnh hại cho cây lương thực (chủ yếu là cây lúa) và cây thực phẩm (đậu đỗ, khoai tây, cà chua, cây ăn quả...) do Viện Cây lương thực & Cây thực phẩm tạo ra và giống mới từ các nguồn khác

Bộ môn Cây thức ăn chăn nuôi

25/04/2018 340 0 0 0

Bộ môn Cây thức ăn chăn nuôi

Bộ môn Cây thức ăn chăn nuôi là đơn vị trực thuộc Viện CLT&CTP có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, tư vấn, dịch vụ, thực nghiệm, sản xuất về cây thức ăn chăn nuôi trong phạm vi cả nước

Lãnh đạo Viện

08/01/2018 4911 0 0 0

Lãnh đạo Viện

HỘI ĐỒNG KHCN VIỆN CÂY LƯƠNG THỰC  VÀ CÂY THỰC PHẨM NHIỆM KỲ 2017-2020

08/01/2018 2103 0 0 0

HỘI ĐỒNG KHCN VIỆN CÂY LƯƠNG THỰC VÀ CÂY THỰC PHẨM NHIỆM KỲ 2017-2020

Phòng Khoa Học - Hợp tác Quốc tế

31/10/2013 2275 0 0 0

Phòng Khoa Học - Hợp tác Quốc tế

Tham mưu, giúp lãnh đạo Viện trong xây dựng chiến lược khoa học công nghệ, quản lý hoạt động khoa học, thực hiện kế hoạch kiểm tra, đánh giá, thông tin về khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế...


 1 2