Cơ cấu tổ chức

Công nghệ sinh học

31/10/2013 1708 0 0 0

Công nghệ sinh học

Bộ môn Công nghệ sinh học có chức năng Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong công tác chọn tạo và nhân giống cây lư­ơng thực, cây thực phẩm...

Bộ môn Kỹ thuật canh tác và Cơ cấu cây trồng

31/10/2013 1710 0 0 0

Bộ môn Kỹ thuật canh tác và Cơ cấu cây trồng

Bộ môn canh tác có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về kỹ thuật canh tác về cây lư­ơng thực và cây thực phẩm...

Bộ môn sinh lý sinh hóa và chất lượng nông sản

21/01/2015 1104 0 0 0

Bộ môn sinh lý sinh hóa và chất lượng nông sản

Bộ môn Sinh lý Sinh hoá và chất lượng nông sản (CLNS) có chức năng Nghiên cứu về sinh lý, sinh hoá, chất lượng, kiểm nghiệm đối với một số giống cây lương thực, cây thực phẩm và nông sản thuộc lĩnh vực được giao.

Bộ môn Cây thực phẩm

31/10/2013 1779 0 0 0

Bộ môn Cây thực phẩm

Bộ môn Cây thực phẩm có chức năng Nghiên cứu khoa học về cây rau, tham gia nghiên cứu khoa học về cây ăn quả, và chuyển giao công nghệ về cây rau, cây ăn quả cho vùng đồng bằng sông Hồng và các địa phương có điều kiện...

Bộ môn Bảo vệ thực vật

23/07/2014 1109 0 0 0

Bộ môn Bảo vệ thực vật

Lãnh đạo Viện

31/10/2013 3125 0 0 0

Lãnh đạo Viện

Hội Khoa Học

31/10/2013 1332 0 0 0

Hội Khoa Học

Đang cập nhập...

Phòng Khoa Học - Hợp tác Quốc tế

31/10/2013 1599 0 0 0

Phòng Khoa Học - Hợp tác Quốc tế

Tham mưu, giúp lãnh đạo Viện trong xây dựng chiến lược khoa học công nghệ, quản lý hoạt động khoa học, thực hiện kế hoạch kiểm tra, đánh giá, thông tin về khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế...

Phòng Tổ chức Hành chính

31/10/2013 1386 0 0 0

Phòng Tổ chức Hành chính

Tham mưu, giúp lãnh đạo Viện về công tác tổ chức, cán bộ, hành chính, quản trị và xây dựng cơ bản...


 1 2