Công tác Đảng

Một số điểm mới trong Quy định thi hành Ðiều lệ Ðảng khóa XI

01/11/2013 3434 0 0 0

Một số điểm mới trong Quy định thi hành Ðiều lệ Ðảng khóa XI

Ngày 1-11-2011, thay mặt Ban Chấp hành T.Ư, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký Quy định số 45-QÐ/T.Ư về thi hành Ðiều lệ Ðảng. Ðể tìm hiểu sâu hơn, nhất là những điểm mới, nội dung cơ bản trong Quy định này...

Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội

01/11/2013 1305 0 0 0

Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội

Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2011 về những giải pháp chủ yếu...

Tạo chuyển biến cơ bản, vững chắc trong công tác tổ chức xây dựng Ðảng

01/11/2013 1416 0 0 0

Tạo chuyển biến cơ bản, vững chắc trong công tác tổ chức xây dựng Ðảng

(ĐCSVN) - Ngày 23/3, tại TP.Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2010, triển khai nhiệm vụ 2011...

Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2011

01/11/2013 1096 0 0 0

Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2011

Ngày 28 tháng 01 năm 2011, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 01 năm 2011, thảo luận và quyết nghị những vấn đề sau...

Điều lệ Đảng (do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua)

01/11/2013 1682 0 0 0

Điều lệ Đảng (do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua)

Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà...