Thông tin liên hệ

 Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm
+ Địa chỉ: Xã Liên Hồng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
+ Điện thoại: 02203.716.463 - Fax: 02203.716.385
+ Email: viencltctp@mard.gov.vn - Website: http://fcri.com.vn