Danh mục sách chuyên ngành tiếng Việt

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

13/12/2017 191 0 0 0

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Kết quả nghiên cứu Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2011-2016 và Định hướng giai đoạn 2017 - 2025

Sách về cây lúa

01/11/2013 3612 0 0 0

Sách về cây lúa

Sách về cây rau, cây ăn quả

01/11/2013 4576 0 0 0

Sách về cây rau, cây ăn quả

Sách về cây có củ

01/11/2013 1584 0 0 0

Sách về cây có củ

Sách bảo vệ thực vật

01/11/2013 2830 0 0 0

Sách bảo vệ thực vật

Sách về chăn nuôi

01/11/2013 1390 0 0 0

Sách về chăn nuôi

Sách về pháp luật

01/11/2013 1483 0 0 0

Sách về pháp luật

Số liệu thống kê, từ điển chuyên ngành

01/11/2013 2837 0 0 0

Số liệu thống kê, từ điển chuyên ngành