Các đề tài, dự án hợp tác

Giai đoạn từ năm 2006 - 2010

TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Thời gian
1 Cải thiện sự tham gia vào thị trường đối với hệ thống sản suất bền vững ở vùng cao miền Tây Bắc Việt Nam - AGB/2008/002 TS. Đào Thế Anh 2009-2013
2 Liên kết để đa dạng hóa thu nhập từ cây trồng ít sử dụng (DFID) TS.Đào Thế Anh Hannah, Janicke - điều phối viên 2008 - 2011
3 Tổng kết các cơ chế chính sách thể chế có thể liên kết người nông dân với thị trường các bon ở Việt Nam (IFPRI) TS. Đào Thế Anh  11/2009-12/2011 
4 Cải thiện sự tham gia vào thị trường đối với hệ thống sản suất bền vững ở vùng cao miền Tây Bắc Việt Nam - AGB/2008/002 (Đại học Queensland)  TS. Đào Thế Anh,  Elske Van de Fliert, giám đốc dự án  2008 - 2012
5 Chương trình kết nối nông dân nghèo với thị trường công - nông nghiệp
Hợp tác với VAAS (CIAT)
ThS. Nguyễn Thiếu Hùng, ThS. Nguyễn Trọng Hiển 2009-2012
6 Nâng cao năng lực của phụ nữ trong sản xuất an toàn. Quảng bá và sử dụng rau bản địa ở VN và Australia KS. Đào Văn Hợi 2009-2012
7 Nâng cao năng lực của phụ nữ trong sản xuất an toàn. Quảng bá và sử dụng rau bản địa ở VN và Australias TS. Đào Thế Anh 2009-2012
8 Thu thập đánh giá và nghiên cứu phát triển Cây nhiên liệu sinh học (Hợp tác với VAAS, Hợp tác với Hàn Quốc) ThS. Trịnh Văn Mỵ 2010-2012
9

Chương trình liên kết sinh kế của nông dân sản xuất nhỏ nghèo với thị trường nông-công nghiệp

(Hợp tác với CIAT)
ThS. Trịnh Văn Mỵ  2010-2012
10 Nghiên cứu chọn lọc và phát triển các giống cây có củ có chất lượng hàng hoá cao sử dụng cho mục đích chế biến tại Miền Bắc và Miền Trung Việt Nam  TS. Trương Công Tuyện  2009