Giới thiệu

Lịch công tác và chương trình làm việc của Lãnh đạo Viện từ ngày 04/4/2016 đến ngày 10/4/2016

04/04/2016 604 0 0 0

Lịch công tác và chương trình làm việc của Lãnh đạo Viện từ ngày 04/4/2016 đến ngày 10/4/2016

Giới thiệu chung

03/12/2019 8993 0 0 0

Giới thiệu chung

Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm được thành lập năm 1968 theo Nghị định số 24/CP ngày 09/02/1968 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ). Viện được tổ chức lại theo Quyết định số 220/2005/QĐ-TTg ngày 09/09/2005 của Thủ tướng Chính phủ thành lập...

Chức năng, nhiệm vụ và tiềm lực khoa học của Viện

03/12/2019 5300 0 0 0

Chức năng, nhiệm vụ và tiềm lực khoa học của Viện

Xây dựng chương trình, dự án, kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ dài hạn, năm năm và hàng năm về cây lương thực và cây thực phẩm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt...

Chiến lược nghiên cứu và phát triển

03/12/2019 5606 0 0 0

Chiến lược nghiên cứu và phát triển

Nhiệm vụ trọng tâm phát triển KHCN đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020...

Lịch sử phát triển Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm

21/11/2019 5398 0 0 0

Lịch sử phát triển Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm

THÔNG TƯ  58/2016/TT-BTC NGÀY 29/3/2016

21/04/2016 965 0 0 0

THÔNG TƯ 58/2016/TT-BTC NGÀY 29/3/2016

Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp