Giống lúa HDT10

Giá liên hệ

1. Ngun gc

HDT10 là giống lúa thơm, chất lượng cao được Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm chọn tạo bằng phương pháp lai hữu tính chọn kiểu gen thơm bằng chỉ thị phân tử AND. Giống đã được công nhận chính thức theo Quyết định số 309/QĐ-BNN-TT ngày 22/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Tác giả: Dương Xuân Tú, Tăng Thị Diệp, Tống Thị Huyền, Phạm Thiên Thành, Nguyễn Văn Khởi, Lê Thị Thanh

2. Đặc điểm của giống:

HDT10 là giống lúa cảm ôn nên có thể gieo cấy được cả trong vụ Xuân và vụ Mùa

- Thời gian sinh trưởng:  

+ Vụ Xuân: 135 ngày,              

+ Vụ mùa: 105 ngày.

- Cao cây TB : 110 cm.

- Khối lượng 1000 hạt: 21 g.

- Hình dạng, màu sắc hạt: hạt ngắn, nhỏ, mầu nâu xẫm.

- Chất lượng hạt: Phẩm chất gạo ngon, cơm mềm, đậm, có mùi thơm nhẹ.

- Khả năng chống chịu: Cứng cây, sức sống tốt, kháng vừa với bệnh bạc lá, đạo ôn.

3. Kỹ thuật gieo cấy:

- Thời vụ gieo cấy:

+ Vụ Xuân: gieo mạ trong khoảng 25/1 cấy cuối tháng 2.

+ Vụ mùa: Gieo trong khoảng 05/6, cấy tuổi mạ từ 15 – 18 ngày.

- Mật độ cấy: Vụ Xuân: 45 khóm/m2; vụ Mùa: 45 khóm/m2; cấy 1-2 dảnh/khóm.

- Phân bón:

+ Lượng phân đơn: (tính cho 1 sào Bắc bộ - 360m2):

7 kg đạm urê + 18-20 kg supe lân + 5,5 kg kali.

(tương đương 90 kg N : 90 kg P2O5 : 60 kg K2O cho 1 ha)

Phân chuồng (nếu có): 300 – 500 kg/sào hoặc sử dụng phân hữu cơ vi sinh (1 tấn/ha).

+ Cách bón:

Yêu cầu bón sớm và bón tập trung để lúa đẻ nhánh (nên thay phân đơn bằng phân bón tổng hợp NPK theo tỷ lệ tương đương).

+ Bón lót  toàn bộ phân chuồng (nếu có) 100% P2O5 + 40% N + 50% K2O. Bón thúc: 50%N  khi lúa bén rễ hồi xanh. Bón nuôi đòng: 10%N + 50% K2O khi lúa đứng cái, làm đòng.

- Phòng trừ sâu bệnh: Theo dõi phát hiện và phòng trừ sâu bệnh theo hướng dẫn của cơ quan bảo vệ thực vật tại địa phương.

4. Phạm vi áp dụng:

Giống lúa HDT10 thích hợp gieo cấy trên chân đất vàn và vàn cao cho các tỉnh Đồng bằng, Trung du miền núi phía bắc và Bắc Trung bộ.

Giống HDT10 có thể áp dụng phương thức làm mạ dược, mạ sân hoặc gieo thẳng.

Danh sách sản phẩm Xem tất cả
 • Giống lúa Gia lộc 37

  Giá liên hệ
  Mua hàng

  Giống lúa thuần Gia Lộc 37 do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa thuần, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm chọn tạo từ tổ hợp lai Tequing/PC6//RVT . Giống lúa Gia lộc 37 đã được bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận sản xuất thử theo quyết định số: 279/QĐ - TT - CLT ngày 30 tháng 8 năm 2019.

 • Gia lộc 516

  Giá liên hệ
  Mua hàng

  Giống lúa thuần Gia Lộc 516 do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa thuần, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm chọn tạo từ tổ hợp lai Gia Lộc 102/Hoang Hoang Zan (HHZ). Giống lúa đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận cho sản xuất thử theo quyết định số: 279/QĐ -TT- CLT ngày 30 tháng 8 năm 2019. Nhóm tác giả: Vũ Thị Nhường, Nguyễn trọng Khanh, Nguyễn Anh Dũng và Phạm Văn Tính

 • Giống lúa BC15-02

  Giá liên hệ
  Mua hàng

  Giống lúa BC15-02 được chọn tạo ra từ tổ hợp lai BC15/IRBL12 bằng phương pháp lai Backross, kết hợp sử dụng chỉ thị trong quá trình chọn tạo. Giống lúa đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận sản xuất thử theo quyết định số: 330/ QĐ-TT-CLT ngày 10 tháng 10 năm 2019. Nhóm tác giả: Phạm Thiên Thành, Tăng Thị Diệp, Nguyễn Trí Hoàn, Dương Xuân Tú, Tống Thị Huyền và Nguyễn Thị Thu

 • Giống lúa BT7KBL-02

  Giá liên hệ
  Mua hàng

  Giống lúa BT7KBL-02 được chọn ra từ tổ hợp lai BT7/IRBB54 bằng phương pháp lai Backross, kết hợp sử dụng chỉ thị trong quá trình chọn tạo. Giống lúa đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận sản xuất thử theo quyết định số: 330/ QĐ-TT-CLT ngày 10 tháng 10 năm 2019. Nhóm tác giả: Phạm Thiên Thành, Tăng Thị Diệp, Nguyễn Trí Hoàn, Dương Xuân Tú, Tống Thị Huyền, Đoàn Văn Thảo, Lê Thị Thanh

 • Gia lộc 26

  Giá liên hệ
  Mua hàng

  Giống lúa thuần Gia Lộc 26 do Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm chọn lọc từ nguồn vật liệu nhập nội. Giống lúa đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận cho sản xuất thử theo quyết định số: 326/QĐ – TT - CLT ngày 07 tháng 10 năm 2019. Nhóm tác giả: Nguyễn Trọng Khanh, Đỗ Thế Hiếu, Nguyễn Anh Dũng, Trần Thị Yến, Nguyễn Phi Long và Nguyễn Thị Hà Thu

 • Gia lộc 35

  Giá liên hệ
  Mua hàng

  Giống lúa thuần Gia Lộc 35 do Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm chọn lọc ra từ quần thể mẫu giống nhập nội kí hiệu 14L51 theo phương pháp phả hệ từ vụ mùa 2014. Giống được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận cho sản xuất thử theo quyết định số: 326/QĐ-TT-CLT ngày 07 tháng 10 năm 2019. Nhóm tác giả: Nguyễn Trọng Khanh, Đỗ Thế Hiếu, nguyễn Anh Dũng, Trần Thị yến, Nguyễn Phi Long và nguyễn Thị Hà Thu

 • Giống lúa HD11

  Giá liên hệ
  Mua hàng

  Nguồn gốc: Giống lúa thuần HD11 do Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm chọn tạo từ tổ hợp lai HDT8/Teiquing. Giống lúa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận cho sản xuất thử theo quyết định số: 330/ QĐ-TT-CLT ngày 10 tháng 10 năm 2019. Giống lúa thích hợp cho vụ xuân, vụ mùa ở các tỉnh phía Bắc Nhóm tác giả: Dương Xuân Tú, Tống Thị Huyền, Phạm Thiên Thành, Tăng Thị Diệp, Lê Thị Thanh và Nguyễn Trọng Khanh.

 • Giống lúa P9

  Giá liên hệ
  Mua hàng

  Giống lúa P9