Hội đồng khoa học

HỘI ĐỒNG KHCN VIỆN CÂY LƯƠNG THỰC VÀ CÂY THỰC PHẨM NHIỆM KỲ 2017-2020

TT

Họ và tên

Cơ quan/Đơn vị công tác

Chức danh Hội đồng

1

TS. Nguyễn Trọng Khanh

Viện Cây lương thực và CTP

Chủ tịch

2

TS. Dương Xuân Tú

Viện Cây lương thực và CTP

Phó chủ tịch

3

TS. Nguyễn Văn Thắng

Viện Cây lương thực và CTP

Uỷ viên

4

TS. Đào Thế Anh

Viện Cây lương thực và CTP

Uỷ viên

5

GS. Nguyễn Văn Tuất

Viện KHNN Việt Nam

Uỷ viên

6 PGS. TS. Nguyễn Tấn Hinh Hội giống cây trồng Việt Nam Uỷ viên

7

TS. Trần Kim Liên

Công ty Giống cây trồng TW

Uỷ viên

8

PGS.TS. Nguyễn Trí Hoàn

Viện Cây lương thực và CTP

Uỷ viên

9

TS. Ngô Doãn Đảm

Viện Cây lương thực và CTP

Uỷ viên

10

TS. Trần Thị Trường

Viện Cây lương thực và CTP

Uỷ viên

11

TS. Trương Công Tuyện

Viện Cây lương thực và CTP

Uỷ viên

12 TS. Trịnh Văn Mỵ Viện Cây lương thực và CTP Uỷ viên

13

TS. Đoàn Xuân Cảnh

Viện Cây lương thực và CTP

Uỷ viên

14

TS. Đào Xuân Thảng

Viện Cây lương thực và CTP

Uỷ viên

15

TS. Phạm Thiên Thành

Viện Cây lương thực và CTP

Uỷ viên

16

TS. Nguyễn Đăng Minh Chánh

Viện Cây lương thực và CTP

Uỷ viên

17

TS. Trịnh Văn Tuấn

Viện Cây lương thực và CTP

Uỷ viên

18

ThS. Đỗ Thế Hiếu

Viện Cây lương thực và CTP

Uỷ viên

19

ThS. Lê Hùng Phong

Viện Cây lương thực và CTP

Uỷ viên

20

TS. Hoàng Bá Tiến

Viện Cây lương thực và CTP

Uỷ viên, Thư ký