Hợp tác quốc tế

Giai đoạn từ năm 2011-2015

14/10/2014 1201 0 0 0

Giai đoạn từ năm 2011-2015

Giai đoạn từ năm 2006 - 2010

14/10/2014 1117 0 0 0

Giai đoạn từ năm 2006 - 2010

Quyết định số 70/2011/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

01/11/2013 1508 0 0 0

Quyết định số 70/2011/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định 70/2011/QĐ-TTg quy định về cơ chế, chính sách hợp tác nông nghiệp với Châu Phi giai đoạn 2012 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành