Công tác Công Đoàn, Đoàn TN

Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Hòa chung với không khí của tuổi trẻ cả nước đang thi đua lập thành tích chào mừng 80 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2011), được sự đồng ý của Đảng ủy, lãnh đạo viện, BCH Đoàn Viện Cây lương thực và cây thực phẩm đã tổ chức các hoạt động chào mừng ngày lễ lớn của đoàn viên, thanh niên. Các nội dung hoạt động phong phú, đa dạng như trồng cây xanh trong viện, dọn dẹp vệ sinh, mít tinh và tổ chức các giải thể thao với sự tham gia đầy đủ của các đoàn viên.  Tại lễ mít tinh các đoàn viên trong viện đã nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên trong năm 2011 như sau:

1. Công tác giáo dục chính trị- tư tưởng .
- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống lịch sử – văn hoá, đạo đức lối sống trong ĐVTN.
- Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền giác ngộ đường lối chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước cho ĐVTN thông qua việc học tập quán triệt Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, tuyên truyền, phổ biết về chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Tổ chức được nhiều hơn các hoạt động giáo dục truyền thống, lý tưởng, đạo đức, lối sống, pháp luật cho đoàn viên thanh niên. Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng , giáo dục truyền thống quê hương đất nước, ý thức tự lực tự cường cho thế hệ trẻ.

2. Công tác tổ chức xây dựng Đoàn, tham gia xây dựng Đảng.
* Nâng cao chất lượng đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn.
- Củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn
- Nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm của người đoàn viên với tổ chức đoàn, vai trò tiên phong gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của bản thân, nâng cao chất lượng quản lý đoàn viên. Thực hiện có hiệu quả chương trình “Rèn luyện đoàn viên”.
- Phát triển sâu rộng phong trào “Thi đua tình nguyện” và “Sáng tạo trẻ”; tăng cường các hoạt động hỗ trợ thanh niên học tập, phát triển toàn diện, góp phần tham gia có hiệu quả phát triển KT-XH của đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế
- Triển khai tích cực chương trình “Rèn luyện đoàn viên” Mỗi đoàn viên phải xây dựng chương trình rèn luyện phù hợp với công việc và chuyên môn công tác.
- Tuyên truyền cho Đoàn viên, TN gương mẫu thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế dân chủ ở cơ sở.

3. Công tác hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ         
- Tổ chức tốt các phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thông qua đó để phát triển tri thức trong thanh niên.
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong ĐVTN, chủ động tham gia sâu rộng hơn trong các hoạt động khoa học của Viện
- Tổ chức sinh hoạt học thuật, giới thiệu công nghệ và công cụ nghiên cứu mới (phương pháp nghiên cứu, phần mềm ứng dụng, máy móc thiết bị thí nghiệm,.....) nhằm tạo cơ hội tiếp cận học hỏi cho đoàn viên thanh niên với các chuyên gia, các cán bộ có trình độ và công nghệ mới.
- Xây dựng chương trình hành động của Đoàn để gắn kết được với nội dung chuyên môn. Tập hợp đoàn viên TN thi đua học tập, lao động sản xuất, khuyến khích động viên ĐVTN phát huy tinh thần lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng KHKT, KHCN vào sản xuất

4. Hoạt động phong trào:
- Thực hiện tốt các phong trào thi đua do Đảng uỷ, Chính quyền, Công đoàn Viện , Đoàn Viện KHNN Việt Nam và Đoàn Bộ phát động. Chủ động tăng cường các công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao TBKT, học tập nâng cao trình độ, phong trào phát triển kinh tế- xã hội, phong trào thanh niên tình nguyện sáng tạo, phong trào tuổi trẻ giữ nước.
- Tăng cường tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ tham gia xây dựng môi trường công tác lành mạnh, góp phần phòng chống các tệ nạn xã hội… củng cố phát triển các đội văn nghệ thanh niên, tổ chức giao lưu văn hoá - văn nghệ giữa các Chi đoàn. Xây dựng chương trình giao lưu văn nghệ thể thao giữa các cơ sở Đoàn.
- Tập trung xây dựng một đội văn nghệ và thể thao có chất lượng, đáp ứng các yêu cầu của cơ quan và có thể tham gia giao lưu, thi đấu ở cấp Viện, cấp Bộ.

5. Các hoạt động khác:
- Bảo vệ quyền lợi của đoàn viên thanh niên, đề nghị các cấp chính quyền từng bước làm các thủ tục cần thiết để cán bộ trẻ hợp đồng ở các đơn vị được đóng bảo hiểm XH và các chế độ BH khác, thực hiện đúng luật lao động.
- Quan tâm giúp đỡ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn để cùng vươn lên. Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, phát huy tinh thần tương ân tương ái.
- Việc học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc; Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp cơ sở được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm với hình thức: Tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn thông qua các buổi sinh hoạt chi Đoàn
- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, pháp luật cho Đoàn viên thanh niên thông qua việc học tập nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia các cuộc thi tìm hiểu như: Luật phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Thanh niên, Luật cư trú, Luật quản lý thuế, Luật ATGT đường bộ.