Lãnh đạo viện

Lãnh đạo Viện

 

VIỆN TRƯỞNG  

TS. Nguyễn Trọng Khanh

ĐT: 0220 3514926

Fax: 0220 3716385

Email: mr_khanh_hd@yahoo.com

PHÓ VIỆN TRƯỞNG 

 

TS. Nguyễn Văn Thắng

ĐT: 0243 8618972

Fax: 0220 3716385

Email: thanglrdc@gmail.com 

        

TS. Dương Xuân Tú

ĐT: 02203712688

Fax: 02203716385

Email: duongtu390@hotmail.com  

TS. Đoàn Xuân Cảnh

ĐT: 02203716386

Fax: 02203716385

Email: canhrq.vclt@gmail.com