Lãnh đạo viện

Lãnh đạo Viện

VIỆN TRƯỞNG  

TS. Nguyễn Trọng Khanh

ĐT: 0320 3514926

Fax: 0320 3716385

Email: mr_khanh_hd@yahoo.com

 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG 

TS. Ngô Doãn Đảm

ĐT: 0320 3716399

Fax: 0320 3716385

Email: damngodoan@gmail.com

 

ThS. Nguyễn Văn Thắng

ĐT: 043 8613919

Fax: 0320 3716385/043 8618095

Email: thanglrdc@gmail.com 

 

TS. Đào Thế Anh

ĐT: 0483614323

Fax: 03203716385/0343650793

Email: daotheanh@gmail.com