Danh bạ điện thoại

Lãnh đạo viện

TT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT cơ quan

Email

1

Nguyễn Trí Hoàn

Viện trưởng

04.36875037

nthoan57@gmail.com

2

Ngô Doãn Đảm

Phó VT

0320.3716399

damngodoan@gmail.com

3

Nguyễn Trọng Khanh

Phó VT

0320.3514926

mr_khanh_hd@yahoo.com

4

Nguyễn Văn Thắng

Phó VT

04.38618972

thanglrdc@gmail.com

5

Đào Thế Anh

Phó VT

04.33650793

daotheanh@gmail.com