Danh bạ điện thoại

Lãnh đạo viện

TT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT cơ quan

Email

1

Nguyễn Trọng Khanh

Viện trưởng

0220.3514926

mr_khanh_hd@yahoo.com

mrkhanh64@gmail.com

2

Dương Xuân Tú

Phó viện trưởng

0220.3712688

duongtu390@hotmail.com 

3

Nguyễn Văn Thắng

Phó viện trưởng

024.38618972

thanglrdc@gmail.com

4 Đoàn Xuân Cảnh Phó viện trưởng   0220.3716386 canh_ra@yahoo.com.vn