Lịch làm việc

lịch công tác và chương trình làm việc của ban giám đốc Viện từ ngày 3/8 đến ngày 9/8 năm 2020

THỜI GIAN

Viện trưởng

NGUYỄN TRỌNG KHANH

Phó Viện trưởng

DƯƠNG XUÂN TÚ

Phó Viện trưởng

ĐOÀN XUÂN CẢNH

Phó Viện trưởng

NGUYỄN VĂN THẮNG

Thứ 2

(03/8)

Sáng

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-      nt    -  

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 3

(04/8)

Sáng

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Công tác tại Hải Dương

-       nt      -

Chiều

Thứ 4

(05/8)

Sáng

Công tác tại VAAS

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Công tác tại VAAS

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 5

(06/8)

Sáng

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 6

(07/8)

Sáng

Công tác tại Bộ Nông nghiệp

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

C/tác tại Sở KHCN Hải Dương

-       nt      -

Công tác tại Viện Ngô

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

Chiều

Thứ 7

(08/8)

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật

(09/8)

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

                                                                                                                                       VĂN PHÒNG VIỆN