Giới thiệu

Lịch công tác và chương trình làm việc của Lãnh đạo Viện từ ngày 04/4/2016 đến ngày 10/4/2016

THỜI GIAN

NGUYỄN TRÍ HOÀN

(Viện trưởng)

NGÔ DOÃN ĐẢM

(Phó Viện trưởng)

NGUYỄN TRỌNG KHANH

(Phó Viện trưởng)

NGUYỄN VĂN THẮNG

(Phó Viện trưởng)

ĐÀO THẾ ANH

(Phó Viện trưởng)

Thứ 2

(04/4)

Sáng

L/v tại Hải Dương

nt

L/v tại Hải Dương

nt

L/v tại Hải Dương

nt

L/v tại Thanh Trì

nt

Đi c/tác nước ngoài

nt

Chiều

Thứ 3

(05/4)

Sáng

L/v tại Hải Dương

nt

L/v tại Hải Dương

nt

L/v tại Hải Dương

nt

L/v tại Thanh Trì

nt

Đi c/tác nước ngoài

nt

Chiều

Thứ 4

(06/4)

Sáng

L/v tại Hải Dương

nt

L/v tại Hải Dương

nt

L/v tại Hải Dương

nt

L/v tại Thanh Trì

nt

L/v tại An Khánh

nt

Chiều

Thứ 5

(07/4)

Sáng

L/v tại Thanh Trì

nt

L/v tại Hải Dương

nt

L/v tại Bộ NN

nt

L/v tại Thanh Trì

nt

L/v tại An Khánh

nt

Chiều

Thứ 6

(08/4)

Sáng

L/v tại Hải Dương

nt

L/v tại Hải Dương

nt

Đi c/tác Bắc Giang

nt

L/v tại Thanh Trì

nt

L/v tại An Khánh

nt

Chiều

Thứ 7

(09/4)

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

C nhật

(10/4)

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Phòng TC-HC