Lịch làm việc

LỊCH CÔNG TÁC VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020

THỜI GIAN

Viện trưởng

NGUYỄN TRỌNG KHANH

Phó Viện trưởng

DƯƠNG XUÂN TÚ

Phó Viện trưởng

ĐOÀN XUÂN CẢNH

Phó Viện trưởng

NGUYỄN VĂN THẮNG

Thứ 2

(06/01)

Sáng

Làm việc tại Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 3

(07/01)

Sáng

Làm việc tại Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Hải Dương

-       nt      -

Công tác tại Sơn La

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 4

(08/01)

Sáng

Làm việc tại Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Hải Dương

-       nt      -

Công tác tại Viện Ngô

-       nt      -

Chiều

Thứ 5

(09/01)

Sáng

Công tác tại VAAS

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Làm việc tại Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 6

(10/01)

Sáng

Công tác tại VAAS

-       nt      -

Công tác tại Học Viện NN

-       nt      -

Công tác tại Lạng Sơn

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 7

(11/01)

Sáng

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-       nt            -

Nghỉ

-       nt            -

Nghỉ

-          nt          -

Chiều

Ch/ nhật

(12/01)

Sáng

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-          nt          --

Nghỉ

-          nt          -

Chiều

                                                                                                                                                   VĂN PHÒNG VIỆN