Lịch làm việc

Lịch công tác và chương trình làm việc của Lãnh đạo Viện từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019

THỜI GIAN

Viện trưởng

NGUYỄN TRỌNG KHANH

Phó Viện trưởng

DƯƠNG XUÂN TÚ

Phó Viện trưởng

ĐOÀN XUÂN CẢNH

Phó Viện trưởng

NGUYỄN VĂN THẮNG

Thứ 2

(21/10)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 3

22/10)

Sáng

Công tác tại Hà Nam

Công tác tại Thái Bình

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 4

(23/10)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Công tác tại Phú Thọ

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 5

(24/10)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Công tác tại Bộ NN và PTNT

-       nt      -

Công tác tại Phú Thọ

-       nt      -

Công tác tại Ninh Bình

-       nt      -

Chiều

Thứ 6

(25/10)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Công tác tại Bộ KHCN

-       nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 7

(26/10)

Sáng

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-       nt            -

Nghỉ

-       nt            -

Nghỉ

-          nt          -

Chiều

Ch/ nhật

(27/10)

Sáng

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-       nt            -

Nghỉ

-          nt          -

Chiều