Lịch làm việc

Lịch làm việc của lãnh đạo Viện tuần từ 08/4 đến 14/4 năm 2013


THỜI GIAN
Viện trưởng
NGUYỄN TRÍ HOÀN
Phó Viện trưởng
NGÔ DOÃN ĐẢM
Phó Viện trưởng
NGUYỄN TRỌNG KHANH
Phó Viện trưởng
NGUYỄN VĂN THẮNG
Thứ 2
(08/4)
Sáng
Làm việc tại Viện 
Họp tại BộNN&PTNT
 Làm việc tại Viện
Duyệt Q.toán tại T.Trì
Làm việc tại Viện
- nt -
Làm việc tại Th.Trì
- nt -
Chiều
Thứ 3
(09/4)
Sáng
Làm việc tại Th.Trì
- nt -
Làm việc tại Viện
- nt -
Làm việc tại Viện
- nt -
C.tác tại Nam Định
- nt -
Chiều
Thứ 4
(10/4)
Sáng
Làm việc tại H.Dương
- nt -
Làm việc tại Viện
- nt-
Làm việc tại Viện
- nt -
Làm việc tại H.Dương
- nt -
Chiều
Thứ 5
(11/4)
Sáng
Làm việc tại H.Dương
- nt -
Làm việc tại Viện
-nt-
Làm việc tại Viện
- nt -
Làm việc tại H.Dương
Làm việc tại Th.Trì
Chiều
Thứ 6(12/4)
Sáng
Công tác tại Ba Vì-HN
- nt -
Làm việc tại Viện
- nt -
Làm việc tại Viện
- nt -
Làm việc tại Th.Trì
- nt -
Chiều
Thứ 7(13/4)
Sáng
Nghỉ
Nghỉ
Nghỉ
Nghỉ
Chiều
C.N
(14/4)
 Sáng
 Chiều
Nghỉ
Nghỉ
Nghỉ
Nghỉ