Bài báo các lĩnh vực tổng hợp

Năm 2006, 2008

TT
Tên bài viết
Tên tác giả
Tạp chí NN&PTNT
1 Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá ở một số địa phương vùng ĐBSH
Nguyễn Thế Yên và CTV
Số 3+4/2006
2 Phát triển trồng cỏ trên đất trồng lúa thiếu nước để chăn nuôi bò ở vùng ĐBSH
Nguyễn Thế Yên
Số 18/2006
3 Xây dựng chỉ dẫn địa lý, công cụ phát triển nông sản địa phương ở Việt Nam
Bùi Văn Minh, Đào Thế Anh, Trịnh Văn Tuấn
Số 12/2008
Tạp chí VAAS
1 Cơ sở khoa học của sự phát triển các dịch vụ nông nghiệp
Đào Thế Anh, Hoàng Thanh Tùng, Phạm Thị Hạnh Thơ
Số 2/2008