Bài báo về cây Đậu đỗ

Năm 2008

TT
Tên bài viết
Tên tác giả
 Tạp chí NN&PTNT
1.   Kết quả nghiên cứu đánh giá khả năng chịu hạn của một số giống lạc tại Thanh Trì, Hà Nội   Phan Quốc Gia, Nguyễn Thiên Lương, Nguyễn Thị Chinh, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Xuân Thu và CS
Số 4/2008
2.  Kết quả chọn tạo giống đậu tương Đ2501  Nguyễn Văn Lâm, Vũ Văn Quang, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Tấn Hinh và CTV
 Số 12/2008
3.   Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống lạc L26  Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Chinh, Nguyễn Xuân Thu và CTV
  Số 12/2008
 Tạp chí VAAS
1.  Kết quả chọn lọc và khảo nghiệm sản xuất giống lạc L23  Nguyễn Thị Chinh, Nguyễn Văn Thắng, Trần Đình Long, Nguyễn Xuân Thu, Phan Quốc Gia, Nguyễn Thị Thuý Lương, Nguyễn Xuân Đoan
 Số 3/2008
2.  Xác định các Marker SSR liên kết với gen kháng bệnh gỉ sắt ở giống đậu tương ĐT2000  Nguyễn Thị Bình, Phạm Tùng Anh, Nguyễn Thị tuyết, Trần Thị Trường và ctv.
Số 4/2008
3.  Nguồn gen đậu tương kháng bệnh gỉ sắt (Phakopsora pachyrhizi sydow) ở miền bắc Việt Nam  Nguyễn Thị Bích, Trần Thị Trường, Ngnuyễn Thị Thanh Tuyết, Vũ Văn Ba
Số 5/2008
 Tạp chí Bảo vệ thực vật
1.  Xác định Marker SSR- SSrtt 431 liên kết với gen kháng bệnh gỉ sắt ở giống đậu tương ĐT2000    Nguyễn Thị Bình, Phạm Tùng Anh, Trần Thị Trường và ctv.
  Q4/ 2008