Bài báo về Cây có củ

Năm 2008

TT
Tên bài viết
Tên tác giả
 Tạp chí NN&PTNT
1.  Kết quả chọn tạo giống sắn KM98-7  Trịnh Phương Loan, Nguyễn Trọng Hiển, Đào Huy Chiên , Trần Ngọc Ngoạn, Nguyễn Viết Hưng và CTV
  Số 12/2008
2.  Kết quả chọn tạo giống khoai tây Eben  Trương Công Tuyện, Phạm Xuân Tùng, Đặng Thị Huế, Nguyễn Đạt Thoại
 Số 12/2008
3.   Kết quả chọn lọc giống khoai tây Sinora  Trương Công Tuyện, Nguyễn Đạt Thoại, Phan Tân Khánh, Đỗ Thị Hồng Liễu
 Số 12/2008