Bài báo về Cây có củ

Năm 2009

TT
Tên bài viết
Tên tác giả
 Tạp chí NN&PTNT 
  1. 1.
 Kết quả nghiên cứu kỹ thuật canh tác sắn bền vững tại huyện Văn Yên - tỉnh Yên Bái
 Nguyễn Trọng Hiển, Hà Đình Tuấn, Nguyễn Thị Ngọc Bình
 Số 12/2009