Bài báo các lĩnh vực tổng hợp

Năm 2011-2015

TT
Tên bài viết
Tên tác giả
Tạp chí NN & PTNT
1 Cơ sở khoa học của bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Bắc Kạn” cho quả hồng không hạt
Đào Thế Anh, Vũ Hữu Cường, Nguyễn Ngọc Mai, Vũ Nguyên, Lê Trường Giang.
Số 2+3/2011
Tạp chí VAAS
1. Đánh giá đặc tính sinh lý sinh hoá và chất lượng nông sản một số giống cây lương thực, cây thực phẩm mới chọn tạo Lại Văn Nhự, Nguyễn Xuân Vi, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Đình Cấp, Nguyễn Quang Vụ
Số 8(29) / 2011
2. Xây dựng chỉ dẫn địa lý trở thành công cụ phát triển thị trường cho sản phẩm cam Cao Phong tỉnh Hòa Bình, những cơ hội và thách thức sau bảo hộ. Bùi Kim Đồng, Nguyễn Văn Trung.           Số 3/2015
3. Chuỗi giá trị lúa gạo Đồng bằng sông Cửu Long: Thay đổi các chính sách nông nghiệp và thương mại thiếu hiệu quả phụ vụ tái cơ cấu nông nghiệp.

Đào Thế Anh, Thái Văn Tình.

Số 4/2015