Bài báo về Cây có củ

Năm 2011

TT
Tên bài viết
Tên tác giả
 Tạp chí NN&PTNT 
1  Nghiên cứu một số đặc điểm nông học, chất lượng và khả năng thích nghi của khoai lang ở một số vùng sinh thái miền Bắc và miền Trung  Nguyễn Văn Tuất, Trương Công Tuyện
 Số 2+3/2011
2.  Kết quả nghiên cứu tuyển chọn giống khoai lang mới cho tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2009 - 2010  Ngô Doãn Đảm, Trương Công Tuyện, Nguyễn Thị Thúy Hoài, Nguyễn Đạt Thoại, Đỗ Thị Hồng Liễu, Trần Quốc Anh và CTV
 Số 12/2011
3.  Kết quả nghiên cứu tuyển chọn giống khoai lang mới cho các tỉnh phía Bắc giai đoạn 2008-2009  Ngô Doãn Đảm, Nguyễn Văn Tuất, Trương Công Tuyện, Đỗ Thị Hồng Liễu, Nguyễn Đạt Thoại, Trần Quốc Anh 
 Số 12/2011
 Tạp chí VAAS
1.  Điều tra mật độ và ảnh hưởng các mức gây hại của bọ nẹt (Thosea obliquỉtiga Hering) đến năng suất dong riềng tại Hưng Yên và vùng phụ cận (2008-2009)  Trịnh Văn Mỵ, Nguyễn Văn Đĩnh
 Số 2/2011