Bài báo về Cây có củ

Năm 2012

TT
Tên bài viết
Tên tác giả
 Tạp chí NN&PTNT 
  1. 1.
 Nghiên cứu xây dựng biện pháp kỹ thuật canh tác tổng hợp thúc đấy sản xuất khoai lang tại Bắc Giang.
 Ngô Doãn Đảm,Trương Công Tuyện, Nguyễn Thị Thuý Hoài, Nguyễn Đạt Thoại, Đỗ Thị Hồng Liễu, Trần Quốc Anh và CTV .
 Số 14/2012