Bài báo về Cây lúa

Năm 2013

TT
Tên bài viết
Tên tác giả
Tạp chí NN&PTNT
1.  Sử dụng chỉ thị phân tử SSR đánh giá đa dạng di truyền nguồn gen lúa thơm và kháng bệnh bạc lá.  Dương Xuân Tú, Nguyễn Văn Khởi, Phan Hữu Tôn.

 Số 16/2013

Tạp chí VAAS 
1.  Kết quả nghiên cứu lúa lai giai đoạn 2001 - 2012 tại Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm.  Nguyễn Trí Hoàn, Lê Hùng Phong, Nguyễn Văn Thư, Lê Diệu My, Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Trịnh Thị Liên, Nguyễn Văn Năm, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Phụ Thanh, Nguyễn Thị Hải Yến. 
 Số 7/2013    
2.  Kết quả chọn tạo giống lúa thơm HDT8, chất lượng cao bằng sử dụng chỉ thị phân tử.  Dương Xuân Tú, Nguyễn Thanh Vân, Tống Thị Huyền, Tăng Thị Diệp, Đoàn Văn Thảo, Lê Thị Thanh, Phan Hữu Tôn. 

 Số 7/2013

3.  Đánh giá đa dạng di truyền nguồn gen lúa (Oryza sativa L.) bằng chỉ thị SSR và đặc điểm nông sinh học của các giống lúa trong điều kiện hạn  Hoàng Bá Tiến, Nguyễn Trọng Khanh, Nguyễn Anh Dũng, Đỗ Thế Hiếu, Phạm Văn Tính, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Đức Thành, Lê Thị Bích Thủy.

 Số 7/2013

4.  Kết quả chọn tạo giống lúa lai 2 dòng HYT108  Nguyễn Trí Hoàn, Lê Hùng Phong, Lê Diệu My, Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Trịnh Thị Liên, Nguyễn Văn Năm, Nguyễn Văn Thư.

Số 7/2013