Bài báo về cây Đậu đỗ

Năm 2014, 2015

TT
Tên bài viết
Tên tác giả
Tạp chí NN&PTNT
     
Tạp chí VAAS 
1. Nghiên cứu xác định liều lượng phân bón và mật độ gieo trồng thích hợp nhằm năng cao hiệu quả sản xuất đậu xanh ở Nghệ An và Hà Tĩnh Nguyễn Ngọc Quất, Trần Đình Long, Nguyễn Thị Chinh, Nguyễn Thị Thu Thủy.     Số 7/2014
2. Quy trình kỹ thuật sản xuất giống đậu tương Đ8 Nguyễn Văn Lâm, Lê Huy Nghĩa, Trần Thị Thúy, Vũ Văn Quang.                                        Số 5/2014
3. Quy trình kỹ thuật sản xuất giống lạc L27 Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Thị Yến, Trần Đình Long, Nguyễn Thị Chinh, Nguyễn Xuân Hồng và ctv                                Số 5/2014
4. Kết quả chọn tạo giống lạc L27 Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Xuân Thu, Nguyễn Thị Thúy Lương, Phạm Xuân Liêm, Trần Đình Long.                                       Số 3/2015
5. Hiệu quả sản xuất đậu tương trên đất sau lúa Mùa tại vùng Đồng bằng sông Hồng. Trần Thị Trường, Nguyễn Đạt Thuần, Nguyễn Ngọc An, Đồng Hông Thắm.             Số 3/2015
6. Nghiên cứu nấm phấn trắng (Microphaera diffusa) hại đậu tương ở miền Bắc Việt nam. Trần Thị Trường, Nguyễn Thị Tuyết, Trịnh Xuân Hoạt, Nguyễn Đạt Thuần.                       Số 3/2015