Bài báo về Cây lúa

Năm 2014

TT
Tên bài viết
Tên tác giả
Tạp chí NN&PTNT
     
Tạp chí VAAS 
1. Quy trình kỹ thuật sản xuất giống lúa P6ĐB Hà Văn Nhân, Nguyễn Thành Luân, Lương Thị Hưng, Nguyễn Thị Lý, Trần Thị Liền.                                                                        Số 5/2014