Bài báo về Cây có củ

Năm 2015

TT
Tên bài viết
Tên tác giả
Tạp chí NN&PTNT
     
Tạp chí VAAS 
1. Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống khoai tây kháng bệnh mốc sương (Phytophthora infestans) bằng chỉ thị phân tử. Trịnh Văn Mỵ, Ngô Thị Huệ, Đỗ Thị Bích Nga, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thị Thu Hương, Lê Hùng Lĩnh, Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Hằng, Quách Ngọc Truyền.         Số 3/2015
2. Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật canh tác đối với một số giống từ vạc được chọn lọc phục tráng từ giống địa phương. Nguyễn Thiếu Hùng, Trần Thị Thanh Hương.                                                                Số 3/2015