Bài báo về Cây lúa

Năm 2017

STT

TÊN BÀI VIẾT

TÊN TÁC GIẢ

Tạp chí  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1

Kết quả nghiên cứu chọn tạo và kỹ thuật thâm canh giống lúa lai 2, 3 dòng cho các tỉnh phía Bắc và ĐB Sông Cửu Long

Ths. Lê Hùng Phong & CS

Trung tâm Thông tin & Thống kê, Bộ NN&PTNT, 2017

Tạp chí VAAS

1

Đánh giá tính kháng của các dòng, giống lúa với quần thể rầy nâu (Nilaparvata lugens Stål) tỉnh Hải Dương năm 2015

ThS. Lưu Văn Quyết

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, số 1/2017

2

Hiện trạng, năng lực công nghệ và nhu cầu đổi mới công nghệ trong lĩnh vực sản xuất lúa gạo

: TS. Đào Thế Anh

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, số 2/2017

3

Kết quả chọn tạo giống lúa lai 2 dòng HYT116

ThS. Lê Hùng Phong

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, số 2/2017

4

Kết quả chọn tạo giống lúa lai 2 dòng chất lượng HYT124

ThS. Lê Hùng Phong

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, số 2/2017

5

Kết quả nghiên cứu, chọn tạo và khảo nghiệm một số giống lúa chịu hạn

TS. Nguyễn Trọng Khanh

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, số 2/2017

6 Lựa chọn chỉ thị phân tử phục vụ chọn tạo giống lúa kháng bệnh đạo ôn

TS. Phạm Thiên Thành

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, số 1/2017