Bài báo về cây Đậu đỗ

Năm 2017

STT

Tên  bài viết

Tên tác giả

Tạp  chí  NN & PTNT

 

 

 

Tạp chí VAAS

1

Kết quả nghiên cứu, chọn tạo giống đậu xanh ĐXVN7 ở các tỉnh phía Bắc

TS. Nguyễn Ngọc Quất

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, số 2/2017

2

Ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng phát triển giống đậu tương ĐT51 trong vụ hè

TS. Trần  Thị Trường

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, số 2/2017

3

Đánh giá tiềm năng kháng mặn của một số giống đậu tương phổ biến tại Việt Nam

TS. Nguyễn Đăng Minh Chánh

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, số 1/2017

4

Đánh giá tính kháng mặn của đậu tương chuyển gen AVP1

TS. Quách Ngọc Truyền

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, số 1/2017

5 Kết quả ứng dụng chỉ thị phân tử AND trong chọn tạo giống đậu tương kháng bệnh rỉ sắt

TS. Dương Xuân Tú

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, số 1/2017

6 Kết quả nghiên cứu tuyển chọn giống đậu tương cho huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Trần Thị Trường

,  Trịnh Quốc Việt

KH&CN NN Việt Nam,  10 /2017.

7  Đa dạng di truyền của các giống đậu tương khác nhau về đặc tính kháng bệnh phấn trắng bằng chỉ thị SSR.

Đoàn Thị Thùy Linh1, Trần Thị Trường2, Chu Hoàng Hà3, Lê Văn Sơn3*1

Tạp chí KH, Đại học Quốc gia , Hà Nội. Số 15, 10/2017.

8 Kết quả NC giống và thời vụ đậu tương hè tại Hưng Hà, Thái Bình.

Lê Thị Thoa, Trần Thị Trường

KH&CN NN Việt Nam,  10 /2017. (Tr 1859-1558)

9 Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ gieo trồng đến sinh trưởng và năng suất của giống đậu tương ĐT51 vụ hè thu năm 2016 tại huyễn Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Phạm Thị Thu Huyền1*, Trần Thị Trường2, Trần Văn Điền1, Phạm Thị Thanh Vân1

Tạp chí KHCN, ĐH Thái Nguyên. ISNI (1859-2171)