Phòng chức năng

Phòng Khoa Học - Hợp tác Quốc tế

31/10/2013 2302 0 0 0

Phòng Khoa Học - Hợp tác Quốc tế

Tham mưu, giúp lãnh đạo Viện trong xây dựng chiến lược khoa học công nghệ, quản lý hoạt động khoa học, thực hiện kế hoạch kiểm tra, đánh giá, thông tin về khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế...

Phòng Tổ chức Hành chính

31/10/2013 2075 0 0 0

Phòng Tổ chức Hành chính

Tham mưu, giúp lãnh đạo Viện về công tác tổ chức, cán bộ, hành chính, quản trị và xây dựng cơ bản...

Phòng Tài chính - Kế toán

31/10/2013 1790 0 0 0

Phòng Tài chính - Kế toán

Tham mưu, giúp lãnh đạo Viện thực hiện chức năng quản lý về công tác tài chính, kế toán và tài sản của cơ quan theo quy định...