Phòng chức năng

Phòng Khoa Học - Hợp tác Quốc tế

04/12/2019 2657 0 0 0

Phòng Khoa Học - Hợp tác Quốc tế

Tham mưu, giúp lãnh đạo Viện trong xây dựng chiến lược khoa học công nghệ, quản lý hoạt động khoa học, thực hiện kế hoạch kiểm tra, đánh giá, thông tin về khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế...

Văn phòng Viện

04/12/2019 2493 0 0 0

Văn phòng Viện

Tham mưu, tổng hợp giúp Viện trưởng thực hiện công tác quản lý về công tác tổ chức, cán bộ; tài chính, kế toán; hành chính, quản trị và xây dựng cơ bản...