Danh bạ điện thoại

Phòng khoa học - HTQT

TT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT cơ quan

Email

1

Hoàng Bá Tiến

Trưởng phòng

02203716384

tienhb05@gmail.com

2

Phan Thị Thanh

Phó TP

02203716384

thanhfcri@yahoo.com

3

Lê Thị Thanh Lý

NCV

02203716384

lethanhly79@gmail.com

4

Trương Thị Khánh

NCV

02203716384

khanhvclt@gmail.com

5

Nguyễn Thị Sen

NCV

0220.3716384

ntsen1983@gmail.com

6 Dương Văn Quý NCV 0220.3716384 dvquyttlt@gmail.com

Phòng Thử nghiệm giống cây trồng

1

Ngô Doãn Tài

Trưởng Phòng

0220.3717419

ngotaifcri@gmail.com 

2

Nguyễn Thị Việt Hằng

NVKT

0220.3717419

hangvclt@gmail.com
3 Trương Kim Tuyến NVKT    0220.3717419 kimtuyenbali@gmail.com