Danh bạ điện thoại

Phòng khoa học - HTQT

TT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT cơ quan

Email

1

Hoàng Bá Tiến

Trưởng phòng

03203716384

tienhb05@gmail.com

2

Huỳnh Yên Nghĩa

NCV

03203716384

huynhyennghia1961@

yahoo.com.vn

3

Phan Thị Thanh

NCV

03203716384

thanhfcri@yahoo.com

4

Lê Thị Thanh Lý

NCV

03203716384

lethanhly79@gmail.com

5

Trương Thị Khánh

NCV

03203716384

khanhvclt@gmail.com

6

Trần Văn Sơn

NCV

04.36875037

transonbiovasi@yahoo.com

7

Nguyễn Thị Hoa

NCV

03203716384

hoavclt@gmail.com

8

Nguyễn Thị Sen

NCV

0320.3716384

ntsen1983@gmail.com

Phòng Kiểm nghiệm giống cây trồng

1

Nguyễn Quang Thịnh

Phó phòng kiêm trưởng phòng thử nghiệm giống.

0320.3717419

quangthinhsst@yahoo.com

2

Nguyễn Thị Việt Hằng

NVKT

0320.3717419

 

3

Nguyễn Thị Viển

KTV

0320.3717419

 

4

Trương Thị Kim Tuyến

KTV

0320.3717419