Danh bạ điện thoại

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

 

PHÒNG KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

DI ĐỘNG

EMAIL

1

Phan Thị Thanh

P. Trưởng phòng

(Phụ trách)

02203716384

 

 

thanhfcri.vn@gmail.com

2

Trương Thị Khánh

Chuyên viên

02203716384

khanhvclt@gmail.com

3

Nguyễn Thị Sen

Chuyên viên

02203716384

ntsen1983@gmail.com

4

Dương Văn Quý

Chuyên viên

02203716384

duongvanquy1181@gmail.com

5

Lê Thị Thanh Lý

Chuyên viên

02203716384

lethanhly79@gmail.com

BỘ PHẬN PHÒNG THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG GIỐNG CÂY TRỒNG NÔNG NGHIỆP

1

Ngô Doãn Tài

Trưởng Phòng

02203717419

ngotaifcri@gmail.com

2

Nguyễn Thị Việt Hằng

Chuyên viên

02203717419

hangvclt@gmail.com

3

Trương Thị Kim Tuyến

Kỹ thuật viên

02203717419

kimtuyenbali@gmail.com

4

Nguyễn Thị Thanh Vân

Chuyên viên

02203717419