Danh bạ điện thoại

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

TT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT cơ quan

Email

1

Phan Thị Thanh

Phó TP, Phụ trách Phòng

0220.3716384

thanhfcri.vn@gmail.com

2

Nguyễn Trí Hoàn

NCVCC

0243.6875037

0912.002.458

nthoan57@gmail.com

3

Ngô Doãn Đảm

NCVC

0220.3716399

damngodoan@gmail.com

4

Lê Thị Thanh Lý

NCV

02203716384

lethanhly79@gmail.com

5

Trương Thị Khánh

NCV

02203716384

khanhvclt@gmail.com

6

Nguyễn Thị Sen

NCV

0220.3716384

ntsen1983@gmail.com

7

Dương Văn Quý

NCV

0220.3716384

dvquyttlt@gmail.com

Phòng Thử nghiệm giống cây trồng

1

Ngô Doãn Tài

Trưởng Phòng

0220.3717419

ngotaifcri@gmail.com 

2

Nguyễn Quang Thịnh

NCVC

0220.3717419

quangthinhsst@yahoo.com

3

Nguyễn Thị Việt Hằng

NVKT

0220.3717419

hangvclt@gmail.com

4

Trương Thị Kim Tuyến

NVKT

   0220.3717419

kimtuyenbali@gmail.com