Phòng chức năng

Phòng Tài chính - Kế toán

Phòng Tài chính - Kế toán (Finance and Accounting)

Chức năng
Tham mưu, giúp lãnh đạo Viện thực hiện chức năng quản lý về công tác tài chính, kế toán và tài sản của cơ quan theo quy định.

Nhiệm vụ
- Tổng hợp và lập dự toán thu chi ngân sách hàng năm của đơn vị; Tiếp nhận và phân bổ, cấp kinh phí cho các đơn vị trực thuộc, các đề tài dự án.
- Thực hiện chế độ chi tiêu tài chính; Thu thập và xử lý thông tin, phản ảnh thống nhất trên hệ thống sổ sách kế toán; Phân tích thông tin lập báo cáo kế toán quản trị giúp Lãnh đạo Viện điều hành mọi hoạt động trong lĩnh vực quản lý tài chính của Viện.
- Tổ chức duyệt quyết toán cho các đơn vị trực thuộc; Thực hiện chế độ báo cáo quý, tổng hợp và lập báo cáo quyết toán tài chính của Viện nộp cho cơ quan chủ quản theo đúng quy định.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự toán thu chi ngân sách Nhà nước và tình hình quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị.
- Tham mưu cho Thủ trưởng việc bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh.

Lãnh đạo đơn vị
Quyền Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hồng Gấm

Địa chỉ liên hệ
+ Địa chỉ: Gia Lộc - Hải Dương
+ Điện thoại: 0220 3716935
+ Fax: 0220 3716385
+ Email: tckt_vclt@yahoo.com.vn