Danh bạ điện thoại

Phòng Tài chính - Kế toán

TT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT cơ quan

Email

1

Nguyễn Thị Hồng Gấm

Quyền TP

0320.3716935

gamvclt@yahoo.com.vn

2

Nguyễn Thị Liên

Kế toán

0320.3716935

 

3

Bùi Thị Lý

Kế toán

0320.3716935

 

4

Tiêu Thị Hương

Kế toán

0320.3716935