Phòng chức năng

Phòng Tổ chức Hành chính

Phòng Tổ chức Hành chính (Administration and Personnel)

Chức năng
Tham mưu, giúp lãnh đạo Viện về công tác tổ chức, cán bộ, hành chính, quản trị và xây dựng cơ bản.

Nhiệm vụ
- Thực hiện công tác tổ chức cán bộ (quản lý, sử dụng, đào tạo, sắp xếp tổ chức, công tác cán bộ...).
- Quản lý lao động tiền lương và giải quyết các chế độ chính sách cho cán bộ công nhân viên của Viện theo quy định của Nhà nước.
- Thực hiện công tác hành chính - quản trị của cơ quan (Văn thư - lưu trữ; Đánh máy, phô tô tài liệu; Xe ô tô; Y tế, nhà trẻ; phục vụ khác; Điện, nước sinh hoạt, vận hành Nhà lạnh...).
- Bảo vệ cơ quan; thực hiện công tác dân quân tự vệ và chính sách hậu phương quân đội của cơ quan.
- Theo dõi và quản lý công tác xây dựng cơ bản; mua sắm và quản lý vật tư, thiết bị văn phòng.
- Quản lý đất đai, nhà cửa và các tài sản khác của cơ quan.

Lãnh đạo đơn vị
Trưởng phòng: Nguyễn Văn Tăng
Phó trưởng phòng: Đỗ Đức Quý
Phó trưởng phòng: Nguyễn Văn Tiến

Địa chỉ liên hệ
+ Địa chỉ: Gia Lộc – Hải Dương
+ Điện thoại: 0220 3716463
+ Fax: 0220 3716385
+ Email: tangvclt@yahoo.com.vn