Thông báo

QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Cung cấp thuốc BVTV phục vụ đề tài "Xây dựng mô hình sản xuất giống lúa N25 ngắn ngày phục vụ luân canh tăng vụ tại Hải Dương"

Quyết định số: 99/QĐ-SKHCN, ngày 16 tháng 4 năm 2018 cảu Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Cung cấp thuốc bảo vệ thực vật phục vụ đề tài "Xây dựng mô hình sản xuất giống lúa mới N25 ngắn ngày, phục vụ luân canh tăng vụ tại Hải Dương"

Bấm vào đây để xem chi tiết