Thông báo

QĐ số 381/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 16/9/2019, Bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho ông Phạm Thiên Thành - Trưởng BM CNSH giữ chức vụ Phó Trưởng, Phụ trách BM CNSH, SLSH và CNSTH, từ ngày 01/10/2019

Bấm vào đây để xem chi tiết