Thông báo

Quyết định số 157/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 14/5/2019, V/v đồng ý cho ông Đỗ Thế Hiếu, Trưởng Bộ môn Canh tác thôi giữ chức vụ Trưởng BM Canh tác kể từ ngày 15/5/2019

Bấm vào đây để xem chi tiết