Thông báo

Quyết định số 382/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 16/9/2019, V/v Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Khởi - Phó Trưởng Bộ môn CNSH giữ chức vụ Phó Trưởng Bộ môn CNSH, SLSH và Công nghệ sau thu hoạch, từ ngày 01/10/2019

Bấm vào đây để xem chi tiết