Thông báo

Quyết định số 395/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 26/11/2018, Vv bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Dũng, Trưởng bộ môn thuộc TT NC&PT Lúa thuần, giữ chức vụ Giám đốc TT NC&PT Lúa thuần từ ngày 01/12/2018

Bấm vào đây để xem chi tiết