Thông báo

Quyết định số 739/QĐ-KHNN-TCHC, ngày 30/8/2019, V/v Bổ nhiệm ông Đoàn Xuân Cảnh Trưởng BM Cây thực phẩm giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Cây lương thực và CTP từ ngày 01/9/2019

Bấm vào đây để xem chi tiết