Danh mục sách chuyên ngành tiếng Việt

Sách về cây có củ

Sách về cây có củ
STT
Tên sách
Tác giả, nhà xb,
năm xb
001
Cây sinh sản vô tính với chọn tạo giống khoai lang Mai Thạch Hoành, Nông nghiệp, 2011
002
Chỉ tiêu đánh giá giống và kỹ thuật trồng cây có củ Mai Thạch Hoành, Nông nghiệp, 2011
 003 Giống và kỹ thuật thâm canh cây có củ Mai Thạch Hoành,
Nông Nghiệp, 2003
 004 Cây khoai tây