Danh mục sách chuyên ngành tiếng Việt

Sách về pháp luật

Sách về pháp luật
STT
Tên sách
Tác giả, nhà xb,
năm xb
001 Luật bảo hiểm xã hội và những qui định pháp luật hiện hành về chế độ bảo hiểm xã hội
Bộ lao động-thương binh xã hội,
Lao động-xã hôi, 2006
002 Các quy định về hợp đồng kinh tế và mẫu hợp đồng Lao động-xã hội, 2002
003 Cẩm nang pháp luật ngành nông nghiệp Việt Nam Bộ nông nghiệp,                   Nông nghiệp, 2008
004 Hệ thống các văn bản quy định hiện hành về chính sách bảo hiểm xã hội
Bộ lao động-thương binh xã hội,
Lao động-xã hôi, 2000
005 Hệ thống văn bản pháp luật thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm
Bộ lao động-thương binh xã hội,
Lao động-xã hôi, 1999
006 Một số văn bản quy định khung pháp lý về bảo hộ giống cây trồng Việt Nam Bộ nông nghiệp, 2008
007 Chế độ, chính sách hiện hành về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội-y tế
Lương Đức Cường,
Tài chính, 2006                         
008 Chính sách khoa học kỹ thuật nông nghiệp của Trung Quốc đến năm 2010
Vụ khoa học công nghệ
Nông nghiệp, 2004
009 Các văn bản của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ
Ban khoa giáo Trung ương
Chính trị Quốc gia, 2001
010 Các quy định pháp luật về trồng trọt Lao động-xã hội, 2002
011
Văn bản pháp quy:
- Quản lý hoạt động khoa học, công nghệ và môi truờng
- Thanh tra khoa học, công nghệ và môi trường                           
Bộ khoa học công nghệ và môi trường
Khoa học và kỹ thuật, 1997
012 Các văn bản mới quản lý nhà nước về phân bón Bộ nông nghiệp,                   Nông nghiệp, 2007
013 Một số chủ trương chính sách mới về nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn Bộ nông nghiệp,                  Nông nghiệp, 2001
014 Một số văn bản về quản lý giống cây trồng Bộ nông nghiệp,                  Nông nghiệp, 2001
015 Một số văn bản pháp luật hiện hành về pháp triển nông thôn, nông thôn
Bộ nông nghiệp và PTNT
Lao động-xã hội, 2000
016 Một số quy định quản lý nhà nước về đất đai, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ sản Nxb. Chính trị Quốc gia, 2002
017 Luật đấu thầu, luật xây dựng và Nghị định hướng dẫn thi hành Nxb.Giao thông vận tải, 2006
018 Soạn thảo hợp đồng kinh tế
Nguyễn Quang, Anh Minh,
Thống kê, 2000
019 Văn bản pháp luật mới về khoa học, công nghệ và môi trường, tập 4
Bộ khoa học công nghệ và môi trường,
Khoa học và kỹ thuật, 2001
020 Văn bản pháp luật mới về khoa học, công nghệ và môi trường, tập 8
Bộ khoa học công nghệ và môi trường,
Chính trị Quốc gia, 2003
021 Văn bản pháp luật mới về khoa học, công nghệ và môi trường, tập 3
Bộ khoa học công nghệ và môi trường,
Khoa học và kỹ thuật, 2000
022 Văn bản pháp luật mới về khoa học, công nghệ, tập 10
Bộ khoa học công nghệ và môi trường,
Chính trị Quốc gia, 2004
023 Văn bản pháp luật mới về khoa học, công nghệ và môi trường, tập 6
Bộ khoa học công nghệ và môi trường,
Chính trị Quốc gia, 2002
024 Văn bản pháp luật mới về khoa học, công nghệ và môi trường, tập 2
Bộ khoa học công nghệ và môi trường,
Khoa học và kỹ thuật, 2000
025 Văn bản pháp luật mới về khoa học, công nghệ và môi trường, tập 1
Bộ khoa học công nghệ và môi trường,
Khoa học và kỹ thuật, 1999
026 Luật đấu thầu năm 2005 Nxb.Giao thông vận tải, 2006
027 Hướng dẫn thực hiện luật công đoàn Nxb.Lao động, 1999
028 Hướng dẫn áp dụng các điều của bộ luật lao động
Ths.Trần Thuý Lâm, Ths.Trần Minh Tiến(biên soạn và sưu tầm)
Lao động, 2004
029 Hỏi và đáp về luật đất đai năm 2003
TS.Phạm Huy Đoán,
Chính trị Quốc gia, 2004
030 Hỏi đáp luật đát đai
Nguyễn Thị mai, 
Trần Minh Sơn,
Nông nghiệp, 2005
031 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính Nxb.Chính trị Quốc gia, 1995
032 Pháp lệnh thú y
Cục thú y,
Nông nghiệp, 2004
033 Quy định pháp luật về đất đai và nhà ở Nxb.Chính trị Quốc gia, 2000
034 Tìm hiểu bộ luật hình sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Phạm Hồng Lĩnh,
Nxb.thành phố Hồ Chí Minh, 2000
035 Sổ tay pháp luật lao động Nxb.Lao động-xã hội, 2005
036 Văn bản pháp quy VII Viện quản lý khoa học,
037 Địa vị pháp lý của lao động nữ theo Bộ luật lao động
Lê Thị Châu, Lê thị Phúc,
Lao động, 1999
038 Các văn bản pháp luật hiện hành về bảo hộ lao động của Việt Nam
Bộ lao động-thương binh và xã hội,
Lao động-xã hội, 1999
039 Hỏi đáp về luật đất đai và những văn bản hướng dẫn thi hành
Ths.Minh Hương, 
Thuỳ Hương,
Lao động, 2004
040 Hỏi-đáp về thuế, lệ phí về đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành
Nguyễn Ngọc Diệp
Nxb.thành phố Hồ Chí Minh, 2000
041 Hỏi đáp về luật lao động
Ths.Nguyễn Sỹ Đại, 
Nguyễn Khắc Binh,
Nxb.Công an nhân dân, 2003
042 Hỏi đáp về luật đất đai
Nguyễn Thị Mai, Đặng Trường Sơn,
Nông nghiệp, 2000
043 Một số chủ chương chính sách mới về nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn
Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn,
Nông nghiệp, 2001
044 Luật khoa học và công nghệ Nxb.Chính trị Quốc gia, 2000
045 Luật hôn nhân và gia đình Nxb.Chính trị Quốc gia, 2000
046 Bộ luật lao động của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nxb.Chính trị Quốc gia, 2005
047 Bộ luật hình sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nxb.Chính trị Quốc gia, 2000
048 Bộ luật hình sự Nxb.Lao động-xã hội, 2005
049 Bình luận khoa học bộ luật tố tụng hình sự
Viện nghiên cứu khoa học pháp lý,
Nbx.TP.Hồ Chí Minh, 1999
050 Các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí
Bộ lao động-thương binh và xã hội,
Lao động-xã hội, 2000
051 Chế độ phụ cấp khu vực mới
Bộ lao động-thương binh và xã hội,
Lao động-xã hội, 2001
052 235 câu hỏi và trả lời vè Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004
TS.Trần Huy Liệu,
Nxb.Tư pháp, 2004
053 Các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động Nxb.Lao động, 2005