Danh mục sách chuyên ngành tiếng Việt

Số liệu thống kê, từ điển chuyên ngành

Số liệu thống kê, từ điển chuyên ngành
STT
Tên sách
Tác giả, nhà xb,
năm xb
I Số liệu thống kê:
1
Niên giám thống kê 1994
Tổng cục Thống kê,
Nxb. Thống kê, 1995
2
Niên giám thống kê 1995
Tổng cục Thống kê,
Nxb. Thống kê, 1996
3
Niên giám thống kê 1996
Tổng cục Thống kê,
Nxb. Thống kê, 1997
4
Niên giám thống kê 1997
Tổng cục Thống kê,
Nxb. Thống kê, 1998
5
Niên giám thống kê 1998
Tổng cục Thống kê,
Nxb. Thống kê, 1999
6
Niên giám thống kê 2000
Tổng cục Thống kê,
Nxb. Thống kê, 2001
7
Niên giám thống kê 2001
Tổng cục Thống kê,
Nxb. Thống kê, 2002
8
Niên giám thống kê 2002
Tổng cục Thống kê,
Nxb. Thống kê, 2003
9
Niên giám thống kê 2003
Tổng cục Thống kê,
Nxb. Thống kê, 2004
10
Niên giám thống kê 2004
Tổng cục Thống kê,
Nxb. Thống kê, 2005
11
Niên giám thống kê 2005
Tổng cục Thống kê,
Nxb. Thống kê, 2006
12
Niên giám thống kê 2006
Tổng cục Thống kê,
Nxb. Thống kê, 2007
13
Niên giám thống kê 2007
Tổng cục Thống kê,
Nxb. Thống kê, 2008
14
Niên giám thống kê 2008
Tổng cục Thống kê,
Nxb. Thống kê, 2009
15
Niên giám thống kê 2009
Tổng cục Thống kê,
Nxb. Thống kê, 2010
16 Niên giám thống kê 2010
Tổng cục Thống kê,
Nxb. Thống kê, 2011
17
Số liệu thống kê Việt Nam thế kỷ XX, 
quyển 1,2,3
Tổng cục Thống kê,
Nxb. Thống kê, 2004
18
Niên giám Nông nghiệp Việt Nam 2000 Nxb.Nông Nghiệp, 2000
19
Số liệu thống kê nông nghiệp Việt Nam 35 năm (1956-1990)
Vụ Nông nghiệp-Tổng cục Thống kê
Viện quy hoạch&Thiết kế-Bộ Nông nghiệp&CNTP
Nxb.Thông kê, 1991
20
Số liệu thống kê Nông-Lâm nghiệp-Thuỷ sản Việt Nam 1985-1995
Tổng cục thống kê
Vụ Nông-Lâm nghiệp-Thuỷ sản
21
Số liệu thống kê Nông-Lâm nghiệp-Thuỷ sản Việt Nam 1975-2000
Tổng cục thống kê
Vụ Nông-Lâm nghiệp-Thuỷ sản
Nxb.Thống kê,2000
22
Số liệu thống kê Kinh tế-Xã hội Việt Nam 1975-2000
Tổng cục thống kê
Vụ Tổng hợp và thông tin
Nxb.Thống kê,2000
II Từ điển chuyên ngành:
1
Danh mục các loài thực vật Việt Nam
GS.TSKH.Nguyễn Tiến Bân, chủ biên
Nxb.Nông nghiệp, 2003
2
Từ điển sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam
TS.Lê Trường, 
PGS.TS.Nguyễn Trần Oánh,
TS.Đào Trọng Ánh
Nxb.Nông nghiệp, 2005
3
Từ điển giải thích thuật ngữ Công nghệ sinh học - Lương thực và Nông nghiệp.
Anh – Anh - Việt
Nguyễn Bá Sửu, dịch
Nxb.Khoa học&Kỹ thuật,2004
4
Từ điển thuật ngữ chọn giống cây trồng
Anh - Việt
Hoàng Tuyết Minh,
Nguyễn Huy Hoàng,
Trần Đình Long.
Nxb.Nông nghiệp, 2002
5
Từ điển Nông – Lâm – Ngư nghiệp
Anh - Việt
Cung Kim Tiến, biên soạn
Nxb.Từ điển bách khoa, 2005
6
Từ điển Khoa học tự nhiên và kỹ thuật Nxb.Từ điển bách khoa, 2005
7
Từ điển sinh học
Anh - Việt & Việt Anh
Ban từ điển Nxb KH và KT
Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, 1997